بازدید شورای اسلامی شهر در معیت سرپرست شهرداری از پروژه‌های عمرانی سطح شهر

IMAGE

سه شنبه, 02 خرداد 1396   بازدیدشورایاسلامیشهردرمعیتسرپرستشهرداریازپروژه‌هایعمرانیسطحشهر   بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط ، روزدوشنبهیکمخردادماهشورایاسلامیشهردرمعیتسرپرستشهرداریازروندپیشرفتفیزکیپروژه‌‌هایعمرانیسطحشهربازدیدبعملآوردند....
ادامه مطلب...


اتمام مرحله نهایی کف ساب‌زنی محوطه داخلی سوله ورزشی و بتن‌ریزی سطح لاشه چینی محوطه بیرونی آن

IMAGE

یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396   اتمام مرحله نهایی کف ساب‌زنی محوطه داخلی سوله ورزشی و بتن‌ریزی سطح لاشه چینی محوطه بیرونی آن   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط، با عنایت به ادامه عملیات اجرایی سوله ورزشی،مرحله نهایی کف ساب‌زنی محوطه داخلی سوله ورزشی شهرداری جهت اجرای کف‌پوش اقدام...
ادامه مطلب...


آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامى شهر ربط

شنبه, 30 ارديبهشت 1396                                                                                                                                           بسمه تعالی شماره  : 63472   تاریخ  : 30/02/1396   ------------- فرم شماره 30 آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامى شهر ربط بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر سردشت ميرساند، با...
ادامه مطلب...


اجرای بتن پلاک خیابان مولوی کرد

IMAGE

شنبه, 30 ارديبهشت 1396   اجرای بتن پلاک خیابان مولوی کرد   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،باعنایت به ادامه مناسب‌سازی پیاده‌روهای معابر سطح شهر،آماده‌سازی و اجرای بتن‌پلاک خیابان مولوی کرد از ابتدای میدان حضرت محمد رسول به طرف تقاطع خیابان امام(ره) در حال اجرا می‌باشد....
ادامه مطلب...


پیام تشکر و قدردانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام ظله العالی)

IMAGE

شنبه, 30 ارديبهشت 1396    پیام تشکر و قدردانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامه ظله العالی ) در پی حضور پر شکوه و حماسی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شرح زیر است: پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی هستند   بسم‌الله الرحمن...
ادامه مطلب...


مناقصه مرمت و لکه گیری آسفالت

شنبه, 09 ارديبهشت 1396 شماره :  501/96/ص تاريخ :     09/02/1396     مناقصه مرمت و لکه گیری آسفالت شهرداريربط درنظردارداجرايپروژهمرمتولکهگیريآسفالتسطحشهر را از محل اعتبارات عمرانی داخلی شهرداری باقیمتمقطوعوبرطبقشرایطعمومیپیمانبا اعتبار 000/000/780/1 ریال ...
ادامه مطلب...


آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) خدمات شهری

IMAGE

پنج شنبه, 17 فروردين 1396   آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) خدمات شهری    براساس این گزارش شهرداری ربط به استناد بند 5 مصوبه شماره 58 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد عملیات عملیات جمع آوری و حمل زباله های شهری رفت و روب جویهای سطح شهر و ... از پیمانکاران این عرصه دعوت بعمل می آورد در این مناقصه شرکت نمایند...
ادامه مطلب...


آگهی مزایده عمومی میدان دواب شهرداری ربط (نوبت دوم)

IMAGE

سه شنبه, 17 اسفند 1395 آگهی مزایده عمومی میدان دواب شهرداری ربط (نوبت دوم)                     
ادامه مطلب...


آگهی مناقصه عمومی روشنایی پارک بهاران و خطی شهر ربط

IMAGE

سه شنبه, 17 اسفند 1395 آگهی مناقصه عمومی روشنایی پارک بهاران و خطی شهر ربط                 
ادامه مطلب...


آگهی مزایده نوبت اول میدان دواب شهر ربط

IMAGE

پنج شنبه, 05 اسفند 1395   آگهی مزایده نوبت اول میدان دواب شهر ربط           
ادامه مطلب...


2017-05-23-04-00-26
1396/03/02  بازدیدشورایاسلامیشهردرمعیتسرپرستشهرداریازپروژه‌هایعمرانیسطحشهر   بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط ،...
2017-05-21-06-33-12
1396/02/31  اتمام مرحله نهایی کف ساب‌زنی محوطه داخلی سوله ورزشی و بتن‌ریزی سطح لاشه چینی محوطه بیرونی آن   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط، با عنایت به ادامه عملیات اجرایی سوله ورزشی،مرحله نهایی کف ساب‌زنی محوطه داخلی سوله ورزشی شهرداری جهت اجرای کف‌پوش اقدام گردید همچنین بتن‌ریزی سطح...
2017-05-20-18-55-58
1396/02/30                                                                                                                                          بسمه تعالی شماره  : 63472   تاریخ  : 30/02/1396   ------------- فرم شماره 30 آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامى شهر ربط بدين وسيله به...
2017-05-20-18-53-01
1396/02/30  اجرای بتن پلاک خیابان مولوی کرد   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،باعنایت به ادامه مناسب‌سازی پیاده‌روهای معابر سطح شهر،آماده‌سازی و اجرای بتن‌پلاک خیابان مولوی کرد از ابتدای میدان حضرت محمد رسول به طرف تقاطع خیابان امام(ره) در حال اجرا می‌باشد. گزارش تصویری :...
2017-05-20-18-39-39
1396/02/30   پیام تشکر و قدردانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامه ظله العالی ) در پی حضور پر شکوه و حماسی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شرح زیر است: پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی هستند   بسم‌الله الرحمن الرحیم ملت عزیز...
2017-05-17-10-04-00
1396/02/27  اجرای بتن پلاک خیابان معلم   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،باعنایت به آماده‌سازی پیاده‌روهای خیابان معلم واحد عمران شهرداری نسبت به اجرای بتن‌پلاک پیاده‌روهای خیابان مذکور اقدام نمود. گزارش تصویری :...
2017-05-17-10-02-17
1396/02/27    مرمت و لکه‌گیری نقاط مستعمل بلوار امام(ره)ورودی شهر از طرف مهاباد   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،با عنایت به برش و برداشت نقاط مستعمل آسفالت بلوار امام(ره)ورودی شهر از طرف مهاباد،مرمت و لکه‌گیری نقاط مذکور در حال اجرا می‌باشد. گزارش تصویری :...
2017-05-17-10-00-37
1396/02/27  ‍نشستویژهروشنگریپایگاهمقاومتبسیجامامعلی(ع)   بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط ، سه‌شنبهبیستوششماردیبهشتماهمراسمیتحتعنواننشستویژهروشنگریتوسطپایگاهمقاومتبسیجامامعلی(ع) باحضورحاجآقارحیملیالی،سخنرانحوزهفرهنگیسپاهپاسدارانانقلاباسلامی ، فرماندهاننظامیوانتظامیروحانیونمعزز ،...
2017-05-16-06-44-45
1396/02/26    آماده‌سازی دو طرف پیاده‌رو خیابان معلم جهت اجرای بتن پلاک   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،در ادامه بهسازی معابر شهری واحد عمران شهرداری،نسبت به خاکبرداری و آماده‌سازی دو طرف پیاده‌رو خیابان معلم از ابتدای تقاطع خیابان پاسداران به طرف میدان معلم جهت اجرای بتن پلاک اقدام...
2017-05-16-06-43-30
1396/02/26میدانچمنفوتبالبهشهرداریربطواگذاریگردید   بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط،توفیقی،عضوشورایاسلامیشهرورئیسکمیسیونورزشوجوانان،بااشارهبهبهره‌برداریومدیریتمیدانچمنفوتبالاظهارداشت:بارایزنی‌هایصورتگرفتهباادارهورزشوجوانانشهرستانمیدانچمنفوتبالجهتبهره‌برداریبهشهرداریواگذارگردیدوتوسطکمیسیونورزشوجوانانشور...
2017-05-16-06-35-50
1396/02/26  دفن‌سازی پسماند شهری واقع در جاده روستایی(ماولو)   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،با عنایت به حجم بالای پسماند شهری و جهت جلوگیری؛ از آلودگی‌های زیست محیطی و آتش زدن آن توسط افراد ناشناس ، نسبت به دفن پسماند با خاک اقدام گردید .   گزارش تصویری :...
2017-05-15-09-25-23
1396/02/25  لینک د انلود فایل عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه استان آذربایجان غربی :
2017-05-15-09-11-18
1396/02/25  افتتاح دو طرح خدماتی و تولیدی کارفرمایی صندوق کارآفرینی امید شهرستان سردشت   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط، روز یک‌شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه با حضور آقای قلی پور مدیر صندوق کارآفرینی امید استان،مهندس جهانی فرماندار شهرستان ، روسای ادارت شهرستان سردشت و شهر ربط،دو طرح...
2017-05-15-09-09-43
1396/02/25  شن‌ریزی و تسطیح کوچه حجاب   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی  شهر و شهرداری ربط،با عنایت به خاکبرداری کوچه حجاب واقع در خیابان سنور واحد عمران شهرداری نسبت به شن ریزی  و تسطیح کوچه مذکور با مصالح رودخانه‌ای اقدام نمود. گزارش تصویری...
2017-05-15-09-08-03
1396/02/25  اجرای لاشه‌چینی و جدول‌گذاری محوطه سوله ورزشی   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط، در ادامه عملیات اجرای سوله ورزشی شهرداری ، نسبت به اجرای لاشه‌چینی و جدول‌گذاری محوطه سوله ورزشی اقدام گردید. گزارش تصویری...
2017-05-14-03-43-04
1396/02/24  آغاز عملیات مرمت و لکه‌گیری آسفالت معابر شهری   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، عملیات مرمت و لکه‌گیری آسفالت معابر شهری که طی مناقصه شهرداری به شرکت پیمانکار واگذار گردید بود ، از روز شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه با برش  و برداشت نقاط مستعمل آسفالت ورودی شهر از طرف مهاباد ،...
2017-05-14-03-39-35
1396/02/24آغاز عملیات رنگ‌آمیزی پارک هواره برزه   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، در ادامه رنگ‌آمیزی و زیباسازی منظر شهری نسبت به عملیات رنگ‌آمیزی پارک هواره برزه ، برجکها ، استخرها ، دیوار محوطه پارک ، سرویس بهداشتی ، جداول و همچنین وسایل تفریحی و رفاهی آن اقدام گردید.. گزارش تصویری ...
2017-05-14-03-35-18
1396/02/24آماده‌سازیدوطرفپیاده‌روخیابانمولویکردجهتاجرایبتنپلاک   بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط،باعنایتبهبهسازیمعابرشهریواحدعمرانشهرداری،نسبتبهخاکبرداریوآماده‌سازیدوطرفپیاده‌روخیابانمولویکردازابتدایمیدانمحمدرسولا... (ص)تاتقاطعخیابانامام(ره) جهتاجرایبتنپلاکاقدامگردید. گزارش تصویری ...
2017-05-11-13-16-56
1396/02/21  ترسیم خطوط زرد شطرنجی و عابرین پیاده در تقاطع خیابان های امام(ره) با مولوی کرد   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،واحد حمل و نقل شهرداری به منظور نظم بخشیدن به عبور و مرور و جلوگیری از ترافیک در تقاطع خیابان های امام(ره) با مولوی کرد نسبت به ترسیم خطوط زرد شطرنجی (محوطه ‌‏ای که...
2017-05-10-12-43-07
1396/02/20  تشكيل جلسه هماهنگي با نامزدهاي شوراهاي اسلامي شهر   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، پیرو هماهنگی های بعمل آمده با نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر ربط نشستی راس ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 20/2/96 با محوریت هماهنگی لازم و تشریح دستورالعمل های تبلیغات انتخابات...
2017-05-10-12-36-51
1396/02/20آمادگی بستر تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و ریاست جمهوری   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،با عنایت به بازه زمانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تا روز جمعه 29 اردیبهشت ماه روز حماسه‌ی ملت ایران پای صندوق‌های رأی ، شهرداری در اقدامی جهت  حفظ...
2017-05-09-17-02-37
1396/02/19  اتمام کانال تجمیعی آبهای سطحی شهر ورودی سردشت   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،در راستای ادامه و بازسازی کانال آبهای سطی خیابان‌های  امام(ره) ، مولوی کرد و شهدای ربط از سپتیک احداثی به درّه ( مشهور به خره سوران) و همچنین بازسازی آن در ضلع روبروی جایگاه CNG شهرداری که بر اثر...
2017-05-09-16-55-27
1396/02/19  اجرای کاشت چمن در محوطه میدان معلم و میدان مسجد محمد رسول ا... (ص)   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، در ادامه توسعه فضای سبز سطح شهر،واحد فضای سبز و خدمات شهری شهرداری نسبت به اجرای کاشت چمن در محوطه میدان معلم و میدان مسجد محمد رسول ا... (ص) اقدام نمود. گزارش تصویری :...
2017-05-09-16-52-45
1396/02/19  اجرای بتن پلاک پیاده‌رو مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،با عنایت به آماده‌سازی پیاده‌رو بلوار کردستان به طرف خیابان مولوی کرد ( جلو درب مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)) واحد عمران شهرداری نسبت به آغازعملیات بتن پلاک پیاده‌رو مذکور اقدام...
2017-05-09-16-50-04
1396/02/19  ‍  اطفاء حریق محل پسماند شهر   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، با عنایت به حریق ایجاد شده در محل پسماند شهر توسط افراد ناشناس ، واحد آتش نشانی شهرداری بلافاصله نسبت به اطفاء حریق آن اقدام نمودند . گزارش تصویری :...
2017-05-09-16-47-34
1396/02/19  صدور حکم مسئولین هیئت های ورزشی شهر ربط   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،رئیس کمیسیون ورزش و جوانان از صدور حکم مسئولین هیئت های ورزشی ربط خبر داد. براساس این گزارش در جلسه امروز رئیس اداره ورزش و جوانان با مسئولین هیئت های ورزشی سطح  شهرستان احکام مسئولین هیئت های ورزشی شهر...
2017-05-08-08-45-57
1396/02/18  آماده سازی ورودی مسجد محمد رسول ا... جهت اجرای بتن پلاک   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،خاکبرداری و آماده‌سازی ورودی مسجد محمد رسول ا... جهت اجرای بتن پلاک توسط واحد عمران شهری در حال اجرا می‌باشد. گزارش تصویری :...
2017-05-08-08-42-50
1396/02/18  شن‌ریزی و تسطیح محوطه شهرک صنفی   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، با عنایت به اتمام خاکبرداری محوطه شهرک صنفی توسط واحد عمران شهرداری،نسبت به شن‌ریزی آن با مصالح رودخانه‌ای و کوهی و همچنین تسطیح محوطه مذکور اقدام گردید. گزارش تصویری :...
2017-05-08-08-39-57
1396/02/18  شروع عملیات اجرایی احداث کتابخانه عمومی ماموستا هژار   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ،با اتمام خاکبرداری محوطه کتابخانه عمومی شهر توسط شهرداری،عملیات اجرایی احداث کتابخانه با شروع سد بلوکی و و سنگ چینی پشت سد توسط توسط پیمانکار مربوطه در حال اجرا می‌باشد. گزارش تصویری :...
2017-05-08-08-37-54
1396/02/18  سم پاشی درختان سطح شهر   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ریط،واحد خدمات شهری شهرداری ؛ با مشاهده اولین آثار آفات نباتی بر روی درختان آقاقیا در یک اقدام ضربتی نسبت به سمپاشی درختان پارک خطی ، بلوار امام خمینی(ره) حدفاصل میدان هه ژار  تا  مانا و بلوار 32 متری کردستان اقدام  گردید...
2017-05-08-08-36-25
1396/02/18  شرکت بهینه گستر مکریان برنده مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر شهری   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،روز شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه،رأس ساعت 13:45 در ساختمان شهرداری با حضور اعضای هیأت عالی معاملات شهرداری،شورای اسلامی شهر، حراست شهرداری و شرکتهای واجد شرایط در مناقصه ترمیم و...
2017-05-02-19-45-00
1396/02/13  ‍ تجلیل از معلمان مدارس سطح شهر ربط به مناسبت روز معلم   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، امروز سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 95 به مناسبت گرامیداشت روز معلم، ناصر یوسفی بخشدار بخش مرکزی در معیت معاون اداره اموزش پروش اقای اسد پور و مال مال توفیقی عضو شورای اسلامی شهر با معلمان...
2017-05-02-07-25-23
1396/02/12  عملیات ساماندهی نخاله‌های ساختمانی و تعیین محل دفن        نظر به اینکه حجم روزافزون پسماند و زباله‌های شهری به ویژه نخاله‌های حاصل از تخریب و بازسازی ساختمان‌ها و رفع غیر اصولی این مصالح در ورودی و خروجیهای شهر باعث بروز مشکلات اجتماعی،زیست محیطی و ایجاد چشم انداز ناهمگون با محیط شهری شده است ، لذا...
2017-05-02-06-47-37
1396/02/12  ‍تسطیحنخاله‌هایشانه‌خاکیورودیشهرازطرفجادهروستایی لیلانه   بهگزاشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط، باعنایتبهتلمبارشدنخاکروبهونخاله‌هایحاصلازساخت و سازساختمان‌هادرورودیشهرازطرفجادهروستاییلیلانه واحد موتوری شهردارینسبتبهجمع‌آوریوانتقالبهمحلپسماندزباله وهمچنینتسطیح  مکانموردنظراقدام شد  . گزارش...
2017-04-30-12-46-55
1396/02/10  اجرای ادامه کانال تجمیعی آبهای سطحی شهر ورودی شهر از طرف سردشت (مشهور به خری سوران)   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،اجرای ادامه کانال آبهای سطحی خیابان های؛امام(ره)،مولوی کرد و شهداء از سپتیک احداثی به انتهای خیابان امام (ره) ( مشهور به خره سوران) بصورت کانال سنگی با رویه بتنی...
2017-04-29-05-26-33
1396/02/09  جنگ شادی با استقبال بی‌نظیر همشهریان ربطی مواجه گردید   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، دیشب جمعه،هشتم اردیبهشت ماه ، با حضور هنرمندان نامی و محبوب صدا و سیمای مرکز مهاباد(مام غفور ، مه‌شه‌قولی ، شه‌کره ، پیروت ، پوره خاتون ، شورش معروفی ، جلیل روشن رو  ، مهدی بیکس هنرمند ربطی...
2017-04-27-17-16-27
1396/02/07  ‍ از انداختن زباله خانگی خود به داخل جداول(جوی آب) خیابان اکیداً خودداری فرمایند.   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، با عنایت به انتقال آب سرریز منبع سرچشمه به منبع اصلی در پارک هواره برزه توسط اداره آب و فاضلاب شهری و منبعد جاری نشدن آب از جداول خیابان مولوی کرد از شهروندان...
2017-04-27-17-11-17
1396/02/07  خاکبرداری و تسطیح محوطه شهرک صنفی   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، در ادامه عملیات اجرایی شهرداری در شهرک صنفی ، نسبت به خاکبرداری و تسطیح محوطه مذکور اقدام گردید. گزارش تصویری :...
2017-04-27-06-08-04
1396/02/07  نشست سرپرست شهرداری با پرسنل واحدهای؛اداری،موتوری و خدماتی   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،عصر دیروز چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه،طی نشست امینی،سرپرست شهرداری با پرسنل زحمت‌کش واحدهای ؛ اداری ، موتوری و خدماتی ، مسائل و مشکلات حوزه کاری و همچنین تعیین دستمزد ماهانه نیروهای خدماتی...
2017-04-27-05-58-10
1396/02/07  اجرای بتن‌پلاک دو طرف پیاده‌رو خیابان خومارو تا ابتدای خیابان کانی   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،با عنایت به آماده‌سازی و اجرای قوس خیابان خومارو به طرف خیابان کانی و تعویض و مرمت بخشی از جداول، واحد عمران شهرداری نسبت به اجرای بتن‌پلاک دو طرف پیاده‌رو خیابان خومارو تا...
2017-04-27-05-55-39
1396/02/07شاداب‌سازیوزیبا‌سازیایستگاهراهیاننور   بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط،درادامهرنگ‌آمیریمنظرشهریوهمچنینجهتایجادفضایزیباودلنشینبرایاستراحتمسافران،شهردارینسبتبهشاداب‌سازی،زیبا‌سازیوتعمیرومرمتشیرآلاتسرویسبهداشتیوآبشخورایستگاهراهیاننوراقدامنمود. گزارش تصویری :...
2-3f
1396/02/04  تصادف 2 دستگاه خودروی تویتا 3f در محور جاده ربط – سردشت جنب شهر ک صنعتی   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، در پی تصادف 2 دستگاه خودروی تویتا 3f در محور جاده ربط – سردشت جنب شهرک صنعتی،واحد آتش‌نشانی شهرداری جهت امدادرسانی به حادثه دیدگان به محل اعزام گردید. ناصر پیروتی مسئول...
2017-04-23-06-36-17
1396/02/03  اجرای قوس خیابان خومارو به طرف خیابان کانی جهت اجرای بتن‌پلاک   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،در راستای عملیات عمرانی سطح شهر واحد عمران شهرداری نسبت به اجرای قوس خیابان خومارو به طرف خیابان کانی  و همچنین آماده‌سازی پیاده‌رو خیابان مذکور تا ابتدای خیابان کانی جهت اجرای...
2017-04-23-06-31-55
1396/02/03  بازسازی دیوار باند کندرو ضلع غربی خیابان امام(ره) نبش کوچه سیوان   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، با توجه به تخریب ساختمان مسکونی که در نبش کوچه سیوان واقع بر باند کندرو ضلع غربی قرار داشت منجر به ریزش دیوار مذکور شده بود که توسط واحد عمرانی نسبت به بازسای مجدد آن اقدام...
2017-04-21-06-18-38
1396/02/01  ‍ افزایش ارتفاع منهول‌های پایین دست خیابان کانی سیب(محله ربط پایین)   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،با عنایت به خاکریزی ،تسطیح و در جهت اصلاح شیب موجود خیابان کانی سیب،واحد عمران شهرداری نسبت به افزایش ارتفاع منهول‌های پایین دست خیابان کانی سیب اقدام نمود. گزارش تصویری...
2017-04-21-06-16-10
1396/02/01  ‍ساماندهی محوطه دوم بازی کودکان در پارک بهاران   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، در ادامه عملیات بازسازی و نصب وسایل بازی استاندارد در محوطه اول بازی کودکان در پارک بهاران،واحد عمران شهرداری  نسبت به ساماندهی محوطه دوم جهت نصب وسایل بازی و ست ورزشی اقدام نمود. گزارش تصویری...
2017-04-20-08-44-37
1396/01/31  استقرار طرح اتوماسیون اداری در شهرداری   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط، با عنایت به سیاست های کلی شهرداریهای استان ، شهرداری ربط با هزینه مبالغ قابل توجه در جهت تسریع در عملیات و روند اداری نسبت به استقرار شبکه و به تبع آن اتوماسیون اداری اقدام نمود . براساس این گزارش طی...
2017-04-20-08-26-50
1396/01/31  بازدید دوره ای اداره بازرسی استان از وضعیت طرح تکریم ارباب رجوع   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط، در راستای تحول و ارتقای سطح رضایت مندی اربابات رجوع از شهرداری ها و اعتلای آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دومین دوره بازدید مسئول بازرسی استانداری آذربایجان غربی از شهرداری...
2017-04-20-07-50-41
1396/01/31  ‍ اجرای معبر و شن‌ریزی منتهی به میدان چمن مصنوعی فوتبال   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط، در راستای احداث میدان چمن مصنوعی فوتبال،آقای سید کامل حسینی در جوار میدان چمن فوتبال اداره ورزش و جوانان، شهرداری نسبت به اجرای معبر و شن ریزی آن اقدام نمود لازم به ذکر است که در همین...
2017-04-20-05-44-28
1396/01/31  ‍ اجرای خط‌کشی محل‌های عبور عابر پیاده و رنگ‌آمیزی سرعت کاوها   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،به منظور زیباسازی شهر،منظم کردن حرکت ایمن و سهولت تردد عابرین پیاده و خودروهای عبوری عملیات اجرای خط‌کشی محل‌های عبور عابر پیاده و رنگ‌آمیزی سرعت کاوها توسط واحد حمل و نقل شهرداری در...
1396/02/09شماره :  501/96/ص تاريخ :     09/02/1396     مناقصه مرمت و لکه گیری آسفالت شهرداريربط درنظردارداجرايپروژهمرمتولکهگیريآسفالتسطحشهر را از محل اعتبارات عمرانی داخلی شهرداری باقیمتمقطوعوبرطبقشرایطعمومیپیمانبا اعتبار 000/000/780/1 ریال ...
1396/01/17  آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) خدمات شهری    براساس این گزارش شهرداری ربط به استناد بند 5 مصوبه شماره 58 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد عملیات عملیات جمع آوری و حمل زباله های شهری رفت و روب جویهای سطح شهر و ... از پیمانکاران این عرصه دعوت بعمل می آورد در این مناقصه شرکت نمایند .  تصویر آگهی به...
1395/12/17آگهی مزایده عمومی میدان دواب شهرداری ربط (نوبت دوم)                     
1395/12/17آگهی مناقصه عمومی روشنایی پارک بهاران و خطی شهر ربط                 
1395/12/05  آگهی مزایده نوبت اول میدان دواب شهر ربط           
1395/11/14  آگهی مزایده (نوبت دوم ) 20 قطعه زمین و ساختمان کلنگی   براساس این گزارش شهرداری در راستای بودجه سال 1395 و مصوبه شورای اسلامی شهر تعدا 20 قطعه زمین و ساختمان کلنگی را با مشخصات مندرج در این آگهی از طریق آگهی مزایده عمومی بفروش می رساند . متقاضیان می توانند جهت شرکت در این آگهی  تا مورخ 23/11/95...
1395/11/03  مزایده 21 قطعه زمین و ساختمان کلنگی   بدینوسیله شهرداری ربط برابر لیست تصویر ذیل تعداد 21 قطعه زمین و یک ساختمان کلنگی را طی مزایده به فروش می رساند . براساس این گزارش متقاضیان تا مورخ 12 بهمن ماه نسبت به خرید هرکدام اقدام نمایند . گزارش تصویری :...
1395/05/18  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول خدمات شهری   تصویر آگهی  :                                      
1395/01/16آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم خدمات شهری و پلیس ساختمان شهر ربط شهرداری ربط به استناد بند 4 مصوبه شماره 39 شورای محترم اسلامی شهر عملیات جمع آوری و حمل زباله ، لایروبی جداول و جوبهای سطح شهر ،رفت و روب و شستشوی معابر ، مراعقبت و نگهداری فضای سبزو درختان ، جمع آوری سد معبر وپلیس ساختمان و برف روبی و نمک...
1394/12/19آگهی مزایده عمومی نوبت دوم میدان دوآب شهرداری ربط   تصویر آگهی :          
1394/12/11مهلت شرکت در این آگهی تا مورخ 20-12-94 شهرداری ربط به استناد بند 4 مصوبه شماره 39 شورای محترم اسلامی شهر عملیات جمع آوری و حمل زباله ، لایروبی جداول و جوبهای سطح شهر ،رفت و روب و شستشوی معابر ، مراعقبت و نگهداری فضای سبزو درختان ، جمع آوری سد معبر وپلیس ساختمان و برف روبی و نمک پاشی معابر شهی بصورت...
1394/12/11مهلت شرکت در این آگهی تا مورخ 17-12-94  شهرداری ربط به استناد بند 4 مصوبه شماره 39 شورای محترم اسلامی شهر میدان عرضه دام و اجناس شهر (دوشنبه بازار) از طریق مزایده عمومی واگذار می نماید . براساس این گزارش متقاضیانی که خواستار شرکت در این آگهی را دارند تا پایان وقت اداری 27 اسفند ماه سال 1394  5 درصد...
1394/10/15  شهرداری ربط به استناد بند 5 مصوبه شماره 37 شورای محترم اسلامی شهر تعداد 12 قطعه زمین با مشخصات آگهی ذیل بصورت مزایده به فروش می رساند .   براساس این گزارش متقاضیانی که خواستار شرکت در این آگهی را دارند از تاریخ امروز 15 دی ماه لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 24 دی ماه 5 درصد قیمت پایه هر...
1394/09/24آگهی مزایده نوبت اول 12 قطعه زمین شهر ربط شهرداری ربط با عنایت به بند 5 مصوبه شماره 37 شورای محترم اسلامی شهر تعداد دوازده قطعه زمین با مشخصات تصویر ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش می رساند .  براساس این گزارش متقاضیان می توانند از تاریخ 1394/09/24 لغایت آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ...
1394/08/04آگهی مجدد اجرای لکه گیری و روکش آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر ربط   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، با عنایت به عدم شرکت کننده کافی واجد شرایط در آگهی اجرای لکه گیری و روکش آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر ربط شهرداری برای دومین بار در نظر دارد در راستای اجرای بودجه مصوب سال 94...
1394/07/20آگهی اجرای لکه گیری و روکش آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ، در راستای اجرای بودجه مصوب سال 94 شهرداری ربط در نظر دارد نسبت به اجرای لکه گیری و رکش آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر اقدام نماید  . براساس این گزارش پیمانکاران گرامی می توانند ظرف مدت...

سال 1396

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

992525
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1113
1411
4047
30080
34231
992525

امروز: سه شنبه، 02 خرداد 1396

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram