بسمه تعالی

شماره  : 63472

  تاریخ  : 30/02/1396

 

-------------

فرم شماره 30

آگهي نتيجه انتخابات شوراي اسلامى شهر ربط

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر سردشت ميرساند، با توجه به برگزاري انتخابات پنجمین دوره شوراي اسلامي شهر  در روز جمعه مورخ 29 / 02 / 1396 نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به شرح ذيل مي باشد:

 

1  جعفرشيربيگي 2644 دوهزاروششصدوچهلو چهار

2  ناصرابوبكري 1912 يكهزارونهصدودوازده

3  عبدالهپيروتي 1864 يكهزاروهشتصدوشصت وچهار

4  حسنحسيني 1721 يكهزاروهفتصدوبيستو يك

5  فرهاداسماعيلزاده 1425 يكهزاروچهارصدوبيست وپنج

6  سيدرحمانمحمدي 1358 يكهزاروسيصدوپنجاهو هشت

7  سليمامينياقدم 1254 يكهزارودويستوپنجاهو چهار

بنابراينباتوجهبهاينكهتعداداعضاياصليشوراياينشهر 5 نفروتعداداعضايعليالبدلآن3 نفرميباشد،

افرادمشروحزير:

1 آقاي/ خانمجعفرشيربيگينامپدراحمدداراي2644 راي

2  آقاي/ خانمناصرابوبكرينامپدرسيدمحمدداراي1912 راي

3  آقاي/ خانمعبدالهپيروتينامپدرممندداراي1864 راي

4  آقاي/ خانمحسنحسينينامپدررشيدداراي1721 راي

 5 آقاي/ خانمفرهاداسماعيلزادهنامپدرمصطفيداراي1425 راي

بهعنواناعضاياصليو

1 - آقاي/ خانمسيدرحمانمحمدينامپدرسيدمحمدداراي1358 راي

2 - آقاي/ خانمسليمامينياقدمنامپدربايزيدداراي1254 راي

3 - آقاي/ خانممحسنباباآغائينامپدرخضرداراي1049 راي

بهعنواناعضايعليالبدلشوراياسلاميشهرربطانتخابشدند.

8  محسنباباآغائي 1049 يكهزاروچهلونه

9  مالمالتوفيقي 975 نهصدوهفتادوپنج

 10 جعفرقادري 897 هشتصدونودوهفت

 11 ابراهيمبربط 867 هشتصدوشصتوهفت

 12 سيدابوبكرامامزنبيلي 756 هفتصدوپنجاهوشش

 13 عبدالحميدسعديزاده 693 ششصدونودوسه

 14 كمالكماني 679 ششصدوهفتادونه

 15 وجيههزاهد 580 پانصدوهشتاد

 16 خالداحمدي 576 پانصدوهفتادوشش

17 خضرعبدالهي 569 پانصدوشصتونه

 18 سيرانشمسي 459 چهارصدوپنجاهونه

 19 احمدنبيزاده 452 چهارصدوپنجاهودو

 20 خليلعثماني 408 چهارصدوهشت

 21 خالدعليپور 336 سيصدوسيوشش

 22 ههژارمولاني 324 سيصدوبيستوچهار

ايـنك در اجراي ماده 52  قانـون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70  آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد .شـكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كـه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

 

 

                                                                                                                                                                                                                   نژاد جهاني فرماندار شهرستان سردشت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سال 1397

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

1533056
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
2994
2430
14402
42260
56290
1533056

امروز: جمعه، 31 فروردين 1397

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram