نصب تابلوهای معابر سطح شهر

 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری ربط همچنانچه شهروندان فهیم و گرانقدر شهر مستحضر هستند در شهر ربط غیر از چند خیابان انگشت شمار کلیه شبکه معابر و خیابان های سطح شهر فاقد نام بوده و کوچه ها با نام ساکنین قدیمی محلات و پسوندهای ناخوشایند برای آنان معروف شده بودند که قابلیت آدرس دهی برای شهروندان امکان پذیر نبود و باعث سردرگمی شهروندان و خصوصاً مهمانان ادارات خدمات رسان می شد که شهرداری و شورای اسلامی شهر با تشکیل کارگروه های تخصصی و تشکیل شورای نامگذاری شهرستان برای اولین بار و حضور قانونی نمایندگان محترم ادارات ذیربط نسبت به نامگذاری کلیه معابر و شوارع سطح شهر اقدام نمود (اسامی معابر بغیر از پنج معبر ) که سرانجام در کارگروه نظارت بر نامگذاری استان تصویب گردید و شهرداری نسبت به استقرار و نصب تعدادی از تابلوهای معابر با نام های مرسوم اقدام نموده است .