آگهی مناقصه عمومی نوبت اول خدمات شهری

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول خدمات شهری

 

تصویر آگهی  :