آگهی مزایده عمومی میدان دواب شهرداری ربط (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی میدان دواب شهرداری ربط (نوبت دوم)