مناقصه مرمت و لکه گیری آسفالت

شماره :  501/96/ص

تاريخ :     09/02/1396

 

 

مناقصه مرمت و لکه گیری آسفالت

شهرداريربط درنظردارداجرايپروژهمرمتولکهگیريآسفالتسطحشهر را از محل اعتبارات عمرانی داخلی شهرداری باقیمتمقطوعوبرطبقشرایطعمومیپیمانبا اعتبار 000/000/780/1 ریال  ومشخصاتونظراتدفترفنیازطریقمناقصهعمومیباشرایطزیرواگذارنمایدشرکتکنندگاندرمناقصهبایستی مواردذیلرارعایتکنند.

1-  قانونراجعبهمنعمداخلهوزراءونمایندگانمجلسوکارمنداندولتوشهرداریهادرمعاملاتدولتیوکشوريرا رعایتکنند.

2-قبلازارائهپیشنهادجهتاطلاعوآگاهیازکمیتوکیفیتکاربهواحدعمرانیشهرداريمراجعهودرصورتتمایلبهشرکتدرمناقصهاسنادمربوطهراازدایرهقراردادهايشهرداريربطدریافتنمایند.

3- شرکتکنندگانبایستیمبلغ 000/000/6 ریال رابابتسپردهشرکتدرمناقصهبهحسابشماره1917502046 شهرداريربطنزدبانکملتشعبهربطواریزویاضمانتنامهبانکیدروجهشهرداريربطدریافتنمایند ودرپاکتجداگانه(پاکت الف )  همراهسایراسنادتاوقتمقررتحویلدبیرخانهنمایند.

برابرمقررات،كمسیونعاليمعاملاتدرصورتوجودتضمینمعتبردرپاكتالفنسبت بهانجامسایرتشریفاتاقدام خواهدنمود.فلذالازماستشركتكنندگانحتمابامطالعه دقیقمطالبمندرجرويپاكاتمناقصهمداركلازمرامهروامضا نمودهوبطورجداگانه داخلپاكتمربوطهقراردهند.

4- متقاضیانمیتوانندازروز شنبه مورخ 09/02/1396 تاپایانوقتاداريروز پنجشنبهمورخ 14/02/1396  جهتدریافتاسناد(خرید اسناد)  بهواحدامورقراردادهايشهرداريربط مراجعهنمایند

5- پیشنهاداتبایستیتاساعت 13روزشنبهمورخ 16/02/1396 درسهپاکتجداگانه الفوبوج) لاكومهرشده)درقبالاخذرسیدبهواحد حراستشهرداريربطتحویلگردد.

پاکت الف: محتويتضمینشرکتدرمناقصهواوراقسپردهمیباشدکهبایددروجهشهرداريربط  واریزگردد.

پاکتب: محتوينقشهومشخصاتکارومداركآگهیومداركوسوابقومشخصاتکاملشرکتکنندهکهبایدبه امضاءومهر شرکتکنندهبرسد.

پاکتج: محتويپیشنهادپیمانکارداوطلبانجامکارکهبایدطبقنمونهدریافتیازشهرداريباعددخواناوبدونخط خوردگینوشتهوبهمهروامضاءپیمانکاررسیدهباشد.

6- پیشنهاداترسیدهدرساعت13روزشنبهمورخ 16/02/1396درکمیسیونعالیمعاملاتشهرداريربطبازو

قرائتخواهدشدوکمیسیوندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتداراياختیارکاملاستوبهپیشنهاداتمبهممشروط  مخدوش وفاقدسپردهومدارك موردنیازویاآنهائیکهبعدازوقتمقرربرسدترتیب اثرنخواهدداد.

7- سپردهبرندهاولودوموسومتاانعقادقراردادبابرندهاولمستردنخواهدشدوچنانچهبرندهاولازتاریخابلاغحد اکثربهمدتیکهفتهازامضاءقراردادخوددارينماید. سپردهاوبهنفعشهرداريضبطخواهدشدودرصورتابلاغ شهرداريچنانچهبرندگاندوموسومنیزحاضربهبستنقراردادنشوندسپردهآناننیزبهنفعشهرداريضبطمیگردد

8- کلیهکسوراتقانونیازقبیلبیمهمالیاتوعوارضوغیرهبراساسمقرراتشهرداريوسایرمقرراتحاکمازصورت وضعیتهايپیمانکارکسرخواهدشد.

9- شهرداریمیتواندتا25%ازکلقراردادکسریااضافهنماید.

10-مدتانجامکارازتاریختحویلزمین6 ماهمیباشد.

11- برندهمناقصهموقعبستنقراردادبایدبرابر10%مبلغقراردادرابهعنوانتضمینتعهدانجامکاربهصورتضمانت نامهبانکیویاسپردهنقديبهشهرداريتسلیمنمایدبدیهیاستپس ازارائهضمانتنامهحسناجرايتعهداتسپرده شرکتدرمناقصهمستردمیگردد.

12- پرداختهرگونهوجهبهپیمانکارموکولبهتاییدصورتوضعیتکارکردتوسطدستگاهپس ازکسرکسوراتقانونی انجاممیگیرد .

13-  پیشنهاددهندگانبایستیمشخصاتواطلاعاتوسوابقکاريومدتفعالیتتاریخشروعودرصدپیشرفتهرکدامبهتفکیک پرسنلمتخصصوماشینآلاتوتجهیزاتکارگاهیآدرسکاملتلفنوغیرهرابطوردرستوکاملبههمراهمدارك مربوطدرپاكبارائهنماید.

14- آئیننامهمالیشهرداريربط  وشرایطعمومی پیمان وضوابطذکرشدهوقرارداديکهبینطرفینمنعقدخواهدشدملاكعمل خواهدبود.

  15- هزینهانتشارآگهیبعهدهبرندهمناقصهمیباشد %

انور امینی

                                                                                                   سرپرست شهرداری ربط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 1396

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

1414861
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3783
2503
6286
36263
47731
1414861

امروز: دوشنبه، 30 بهمن 1396

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram