مناقصه مرمت و لکه گیری آسفالت

شماره :  501/96/ص

تاريخ :     09/02/1396

 

 

مناقصه مرمت و لکه گیری آسفالت

شهرداريربط درنظردارداجرايپروژهمرمتولکهگیريآسفالتسطحشهر را از محل اعتبارات عمرانی داخلی شهرداری باقیمتمقطوعوبرطبقشرایطعمومیپیمانبا اعتبار 000/000/780/1 ریال  ومشخصاتونظراتدفترفنیازطریقمناقصهعمومیباشرایطزیرواگذارنمایدشرکتکنندگاندرمناقصهبایستی مواردذیلرارعایتکنند.

1-  قانونراجعبهمنعمداخلهوزراءونمایندگانمجلسوکارمنداندولتوشهرداریهادرمعاملاتدولتیوکشوريرا رعایتکنند.

2-قبلازارائهپیشنهادجهتاطلاعوآگاهیازکمیتوکیفیتکاربهواحدعمرانیشهرداريمراجعهودرصورتتمایلبهشرکتدرمناقصهاسنادمربوطهراازدایرهقراردادهايشهرداريربطدریافتنمایند.

3- شرکتکنندگانبایستیمبلغ 000/000/6 ریال رابابتسپردهشرکتدرمناقصهبهحسابشماره1917502046 شهرداريربطنزدبانکملتشعبهربطواریزویاضمانتنامهبانکیدروجهشهرداريربطدریافتنمایند ودرپاکتجداگانه(پاکت الف )  همراهسایراسنادتاوقتمقررتحویلدبیرخانهنمایند.

برابرمقررات،كمسیونعاليمعاملاتدرصورتوجودتضمینمعتبردرپاكتالفنسبت بهانجامسایرتشریفاتاقدام خواهدنمود.فلذالازماستشركتكنندگانحتمابامطالعه دقیقمطالبمندرجرويپاكاتمناقصهمداركلازمرامهروامضا نمودهوبطورجداگانه داخلپاكتمربوطهقراردهند.

4- متقاضیانمیتوانندازروز شنبه مورخ 09/02/1396 تاپایانوقتاداريروز پنجشنبهمورخ 14/02/1396  جهتدریافتاسناد(خرید اسناد)  بهواحدامورقراردادهايشهرداريربط مراجعهنمایند

5- پیشنهاداتبایستیتاساعت 13روزشنبهمورخ 16/02/1396 درسهپاکتجداگانه الفوبوج) لاكومهرشده)درقبالاخذرسیدبهواحد حراستشهرداريربطتحویلگردد.

پاکت الف: محتويتضمینشرکتدرمناقصهواوراقسپردهمیباشدکهبایددروجهشهرداريربط  واریزگردد.

پاکتب: محتوينقشهومشخصاتکارومداركآگهیومداركوسوابقومشخصاتکاملشرکتکنندهکهبایدبه امضاءومهر شرکتکنندهبرسد.

پاکتج: محتويپیشنهادپیمانکارداوطلبانجامکارکهبایدطبقنمونهدریافتیازشهرداريباعددخواناوبدونخط خوردگینوشتهوبهمهروامضاءپیمانکاررسیدهباشد.

6- پیشنهاداترسیدهدرساعت13روزشنبهمورخ 16/02/1396درکمیسیونعالیمعاملاتشهرداريربطبازو

قرائتخواهدشدوکمیسیوندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتداراياختیارکاملاستوبهپیشنهاداتمبهممشروط  مخدوش وفاقدسپردهومدارك موردنیازویاآنهائیکهبعدازوقتمقرربرسدترتیب اثرنخواهدداد.

7- سپردهبرندهاولودوموسومتاانعقادقراردادبابرندهاولمستردنخواهدشدوچنانچهبرندهاولازتاریخابلاغحد اکثربهمدتیکهفتهازامضاءقراردادخوددارينماید. سپردهاوبهنفعشهرداريضبطخواهدشدودرصورتابلاغ شهرداريچنانچهبرندگاندوموسومنیزحاضربهبستنقراردادنشوندسپردهآناننیزبهنفعشهرداريضبطمیگردد

8- کلیهکسوراتقانونیازقبیلبیمهمالیاتوعوارضوغیرهبراساسمقرراتشهرداريوسایرمقرراتحاکمازصورت وضعیتهايپیمانکارکسرخواهدشد.

9- شهرداریمیتواندتا25%ازکلقراردادکسریااضافهنماید.

10-مدتانجامکارازتاریختحویلزمین6 ماهمیباشد.

11- برندهمناقصهموقعبستنقراردادبایدبرابر10%مبلغقراردادرابهعنوانتضمینتعهدانجامکاربهصورتضمانت نامهبانکیویاسپردهنقديبهشهرداريتسلیمنمایدبدیهیاستپس ازارائهضمانتنامهحسناجرايتعهداتسپرده شرکتدرمناقصهمستردمیگردد.

12- پرداختهرگونهوجهبهپیمانکارموکولبهتاییدصورتوضعیتکارکردتوسطدستگاهپس ازکسرکسوراتقانونی انجاممیگیرد .

13-  پیشنهاددهندگانبایستیمشخصاتواطلاعاتوسوابقکاريومدتفعالیتتاریخشروعودرصدپیشرفتهرکدامبهتفکیک پرسنلمتخصصوماشینآلاتوتجهیزاتکارگاهیآدرسکاملتلفنوغیرهرابطوردرستوکاملبههمراهمدارك مربوطدرپاكبارائهنماید.

14- آئیننامهمالیشهرداريربط  وشرایطعمومی پیمان وضوابطذکرشدهوقرارداديکهبینطرفینمنعقدخواهدشدملاكعمل خواهدبود.

  15- هزینهانتشارآگهیبعهدهبرندهمناقصهمیباشد %

انور امینی

                                                                                                   سرپرست شهرداری ربط