مزايده عمومي نوبت دوم ميدان عرضه دام و احشام (دوشنبه بازار ) شهرداري ربط

 

مزايده عمومي نوبت دوم ميدان عرضه دام و احشام (دوشنبه بازار ) شهرداري ربط