جلسهشهردارباپرسنلتحتامربهمناسبتروزکارمند

 

بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط،امروزسهشنبه:پنجمشهریورماهبهمناسبتروزکارمندجلسهاییباحضورمهندسسلیمانمامهباپرسنلمجموعهتحتامربرگزارگردید.

 

شهردارشهر،جنابآقایمهندسسلیمانمامهضمنتبریکایامهفتهدولتبهکارگزارانصدیقنظامجمهوریاسلامیایران  ویادوخاطرهشهدایگرانقدرشهیدانرجاییوباهنر،ازمساعیوتلاشپرسنلخدوموتحتامرکهدرسنگرخدمتگذاریبهشهروندانوظایفسازمانیخودرابهنحواحسنومطلوبانجاممیدهندتقدیروتشکرنمود.

 

ایشاناظهارداشتند؛بهدلیلنبودنمایندهدولتونبودنهادهایخدمترسانشهرونداندرتمامیزمینههاگاهانامرتبطبهحوزهکاریانتظاراتیدارند،کهاینامرباهمت،همکاریوتعاملتمامیواحدها  تحققودستیافتنیاست.

شهرداربابیاناینکهنیمهاولفصلعمرانروبهاتماماستبایدجهتتحققاتمامپروژهایدردستاقدامهمچنانچهقبلاباجدیتاقدامنمودندبیشازپیششبانهروزیتلاشنمایند.

گزارش تصویری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2074625
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
425
1236
2984
25949
25829
2074625

امروز: سه شنبه، 02 مهر 1398

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram