جلسهشهردارباپرسنلتحتامربهمناسبتروزکارمند

 

بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط،امروزسهشنبه:پنجمشهریورماهبهمناسبتروزکارمندجلسهاییباحضورمهندسسلیمانمامهباپرسنلمجموعهتحتامربرگزارگردید.

 

شهردارشهر،جنابآقایمهندسسلیمانمامهضمنتبریکایامهفتهدولتبهکارگزارانصدیقنظامجمهوریاسلامیایران  ویادوخاطرهشهدایگرانقدرشهیدانرجاییوباهنر،ازمساعیوتلاشپرسنلخدوموتحتامرکهدرسنگرخدمتگذاریبهشهروندانوظایفسازمانیخودرابهنحواحسنومطلوبانجاممیدهندتقدیروتشکرنمود.

 

ایشاناظهارداشتند؛بهدلیلنبودنمایندهدولتونبودنهادهایخدمترسانشهرونداندرتمامیزمینههاگاهانامرتبطبهحوزهکاریانتظاراتیدارند،کهاینامرباهمت،همکاریوتعاملتمامیواحدها  تحققودستیافتنیاست.

شهرداربابیاناینکهنیمهاولفصلعمرانروبهاتماماستبایدجهتتحققاتمامپروژهایدردستاقدامهمچنانچهقبلاباجدیتاقدامنمودندبیشازپیششبانهروزیتلاشنمایند.

گزارش تصویری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2249608
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
55
1195
3788
28838
35411
2249608

امروز: پنج شنبه، 08 اسفند 1398

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram