بازدیدشهردار"مهندسسلیمانمامه" ازپروژهایعمرانیسطحشهر

 

بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط،امروزسهشنبه "پنجمشهریورماه"شهردار،مهندسسلیمانمامه،بعدازرتقوفتقاموراتجاریاربابرجوعان،بههمراهمسئولواحدعمرانازپروژههایعمرانیسطحشهربازدیدبعملآوردند.

 

دراینبازدیدمهندسسلیمانمامه،ضمن   تاکیدبرپیشرفتآنیپروژهبزرگجداولوبتنپلاکدرحالاجرایمعبراصلی"خیابانامام(ره)" ،دستوراتیجهتبرطرفنمودننواقصوهمچنینتسریع  وپیشبردپروژهمذکوراتخاذفرمودند.

 

شهردار،درادامهازمعابروکوچههایمصوبشدهیکهدرمرحلهدومنهضتآسفالت؛روکشویاآسفالتخواهندگردیدجهتمشاهدهوضعیتفعلیواجرایعملیاتزیرسازیوآمادهسازیوهمچنینحفاریانشعاباتساکنینبازدیدبعملآوردند.

 

ایشان،همچنینازعملیاتزیرسازیوآمادهسازیخیابانجدیدالحداث "گهزیره"حدفاصلخیابانشهداءوبلوارکردستانکهتوسطپرسنلزحمتکشواحدموتوریدرحالاجراءمیباشدبازدیدنمودند.

 

درخاتمهازاجرایجدولگذاریجوبخیابان۱۴متری" محمدلاره" نیزبازیدبعملآوردند.

 

گزارش تصویری:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2074574
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
374
1236
2933
25898
25829
2074574

امروز: سه شنبه، 02 مهر 1398

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram