دستورشهردارمبنیبرپاکسازیورودیپارکبهارانوهرسشاخبرگدرختانپیادهرو"لاینراستورودیشهربلوار امام(ره)

 

بهگزارشروابطعمومیشهروشهرداریربط،طیبازدیدشبانهشهردار"چهارشنبهشب_ششمشهریورماه" بههمراهمسئولواحدخدماتشهریاز  ورودیپارکبهارانازطرفبلوارامام(ره) صورتگرفت، دستورفرمود : مکانمذبورپاکسازیونسبتبههرسدرختانپیادهروبلوارمذکورجهتدیدکافیرانندگانوعابرینپیادهاقدامنمایند،کهصبحامروزپنجشنبه"هفتمشهریورماه"پرسنلزحمتکشواحدخدماتشهریکارفوقالذکرراآغازنمودند.

 

گزارش تصویری:

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2133468
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
162
586
6836
18373
34184
2133468

امروز: جمعه، 24 آبان 1398

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram