دستورشهردارمبنیبرپاکسازیورودیپارکبهارانوهرسشاخبرگدرختانپیادهرو"لاینراستورودیشهربلوار امام(ره)

 

بهگزارشروابطعمومیشهروشهرداریربط،طیبازدیدشبانهشهردار"چهارشنبهشب_ششمشهریورماه" بههمراهمسئولواحدخدماتشهریاز  ورودیپارکبهارانازطرفبلوارامام(ره) صورتگرفت، دستورفرمود : مکانمذبورپاکسازیونسبتبههرسدرختانپیادهروبلوارمذکورجهتدیدکافیرانندگانوعابرینپیادهاقدامنمایند،کهصبحامروزپنجشنبه"هفتمشهریورماه"پرسنلزحمتکشواحدخدماتشهریکارفوقالذکرراآغازنمودند.

 

گزارش تصویری:

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2074614
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
414
1236
2973
25938
25829
2074614

امروز: سه شنبه، 02 مهر 1398

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram