بازهمانداستانتلخ

 

رهاکردننخالهوریختنزبالهدرمبادیورودیوخروجیهایشهر

 

اینچندمیندفعاتیاستکهشهرداریاقدامبهپاکسازینخالهها،خاکروبههاوحتیزبالههایرهاشدههمشهریاندرمبادیوخروجیهایشهرمینمایدواماهزارانافسوسبازهمانچرخهباطله

 

 ایناقدامنامیمونتوسطبعضیازهمشهریان،کهدرمبادیوخروجیهایشهراقداممیگرددسبببروزمشکلاتاجتماعی،آلودگیهایزیستمحیطیوایجادچشماندازناهمگونبامحیطشهریمیشود،اقدامیناآگاهونادرستکههربارشهرداریرامتحولهزینههایگزافمنجملهاجارهماشینآلاتسنگین،جهتپاکسازیوهدایتآنهابهمحلدفنزبالهسابق (جادهروستاییماولو) مینماید.

 

خروجیشهربهطرفروستاهایهندآبادولیلانه،ورودیوخروجیهایشهربهطرفسردشتومهاباد،جادهتوریستیوگردشگریچشمهآبمعدنیگراوانجادهروستاییکانیگویزمملوازایننخالههاوخاکروبههاهستند.

 

هرباربیشازصدهاتننخالهوزبالهتوسطپرسنلزحمتکشواحدخدماتشهریوواحدموتوریپاکسازیمیگردد،ولیمتأسفانهبعدازگذرزمانیکوتاهبهوضعیتقبلیوحتیبدترازآننیزدچارمیشود.

 

اینمسئلهجدایازوظیفهورسالتشهرداریآیامانسبتبهخانهوکاشانهخودبایدچنینبیاعتناباشیم؟اینگونهاسبابنابودیخودومحیطمانرابادستانخودفراهمکنیم؟امنیت،آسایش،بهداشتشهریومحیطزیسترابهمخاطرهبیاندازیم؟چرانبایدنگاهمانبهآیندهیشهر،نگاهپیشرفت،توسعهوآبادانیشهرنباشد؟وقتیبحثازمدیریتشهردرابعادمختلفمیگرددهرکدامازماصحبنظرودستبهقلممیشویمچراماهاهرکدامبهعنوانشهرداررسالتخودرابهجانیآوریم.

 وفیالنهایه؛مابرایزندگی،شهرراانتخابکردهایموبهعنوانشهروندوظیفهداریمکهبهفرهنگشهریوقوانینآناحترامبگذاریموبدونهیچدلیلخاصیملزمبهرعایتآنباشیم.

باشدکهباهمکاریومشارکتیکدیگربهشعاراصیل « شهرماخانهما » جامهیعملبپوشانیمودرپاکیزگیشهرومحیطزیستسکونتگاهمانکوشاباشیم.

گزارش تصویری:

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2357472
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
193
600
193
6430
22694
2357472

امروز: یکشنبه، 19 مرداد 1399

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram