بازهمانداستانتلخ

 

رهاکردننخالهوریختنزبالهدرمبادیورودیوخروجیهایشهر

 

اینچندمیندفعاتیاستکهشهرداریاقدامبهپاکسازینخالهها،خاکروبههاوحتیزبالههایرهاشدههمشهریاندرمبادیوخروجیهایشهرمینمایدواماهزارانافسوسبازهمانچرخهباطله

 

 ایناقدامنامیمونتوسطبعضیازهمشهریان،کهدرمبادیوخروجیهایشهراقداممیگرددسبببروزمشکلاتاجتماعی،آلودگیهایزیستمحیطیوایجادچشماندازناهمگونبامحیطشهریمیشود،اقدامیناآگاهونادرستکههربارشهرداریرامتحولهزینههایگزافمنجملهاجارهماشینآلاتسنگین،جهتپاکسازیوهدایتآنهابهمحلدفنزبالهسابق (جادهروستاییماولو) مینماید.

 

خروجیشهربهطرفروستاهایهندآبادولیلانه،ورودیوخروجیهایشهربهطرفسردشتومهاباد،جادهتوریستیوگردشگریچشمهآبمعدنیگراوانجادهروستاییکانیگویزمملوازایننخالههاوخاکروبههاهستند.

 

هرباربیشازصدهاتننخالهوزبالهتوسطپرسنلزحمتکشواحدخدماتشهریوواحدموتوریپاکسازیمیگردد،ولیمتأسفانهبعدازگذرزمانیکوتاهبهوضعیتقبلیوحتیبدترازآننیزدچارمیشود.

 

اینمسئلهجدایازوظیفهورسالتشهرداریآیامانسبتبهخانهوکاشانهخودبایدچنینبیاعتناباشیم؟اینگونهاسبابنابودیخودومحیطمانرابادستانخودفراهمکنیم؟امنیت،آسایش،بهداشتشهریومحیطزیسترابهمخاطرهبیاندازیم؟چرانبایدنگاهمانبهآیندهیشهر،نگاهپیشرفت،توسعهوآبادانیشهرنباشد؟وقتیبحثازمدیریتشهردرابعادمختلفمیگرددهرکدامازماصحبنظرودستبهقلممیشویمچراماهاهرکدامبهعنوانشهرداررسالتخودرابهجانیآوریم.

 وفیالنهایه؛مابرایزندگی،شهرراانتخابکردهایموبهعنوانشهروندوظیفهداریمکهبهفرهنگشهریوقوانینآناحترامبگذاریموبدونهیچدلیلخاصیملزمبهرعایتآنباشیم.

باشدکهباهمکاریومشارکتیکدیگربهشعاراصیل « شهرماخانهما » جامهیعملبپوشانیمودرپاکیزگیشهرومحیطزیستسکونتگاهمانکوشاباشیم.

گزارش تصویری:

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2074663
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
463
1236
3022
25987
25829
2074663

امروز: سه شنبه، 02 مهر 1398

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram