مقاله ها

اعلام نرخ کرایه حمل مسافر تاکسی‌های داخل شهر و مسیر ربط – سردشت و بالعکس

شهرداری اعلام کرد؛

 اعلام نرخ کرایه حمل مسافر تاکسی‌های داخل شهر و مسیر ربط – سردشت و بالعکس

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ،بهاستنادبند۲مصوبهشماره۵۵/شمورخ09/۰۵/1395شورایمحترماسلامیشهروتآییدشماره4205/1435مورخ05/۰۶/1398فرمانداریمحترمشهرستانسردشتنرخمسیرهاداخلشهرو خارج ازمحدوده‌یآنبهشرحذیلاعلام گردید.

 

مسیر ربط – سردشت و بالعکس 400/32

مسیر داخلشهرتاکسیتلفنی 320/28 

مسیرربطتاتالارکسریوشهرکصنعتی 000/50

مسیرربطتاچشمه‌یگراوان 000/60

 

گزارش تصویری :

جلسه شهردار با پرسنل تحت امر به مناسبت روز کارمند

جلسهشهردارباپرسنلتحتامربهمناسبتروزکارمند

 

بهگزارشروابطعمومیشورایاسلامیشهروشهرداریربط،امروزسهشنبه:پنجمشهریورماهبهمناسبتروزکارمندجلسهاییباحضورمهندسسلیمانمامهباپرسنلمجموعهتحتامربرگزارگردید.

 

شهردارشهر،جنابآقایمهندسسلیمانمامهضمنتبریکایامهفتهدولتبهکارگزارانصدیقنظامجمهوریاسلامیایران  ویادوخاطرهشهدایگرانقدرشهیدانرجاییوباهنر،ازمساعیوتلاشپرسنلخدوموتحتامرکهدرسنگرخدمتگذاریبهشهروندانوظایفسازمانیخودرابهنحواحسنومطلوبانجاممیدهندتقدیروتشکرنمود.

 

ایشاناظهارداشتند؛بهدلیلنبودنمایندهدولتونبودنهادهایخدمترسانشهرونداندرتمامیزمینههاگاهانامرتبطبهحوزهکاریانتظاراتیدارند،کهاینامرباهمت،همکاریوتعاملتمامیواحدها  تحققودستیافتنیاست.

شهرداربابیاناینکهنیمهاولفصلعمرانروبهاتماماستبایدجهتتحققاتمامپروژهایدردستاقدامهمچنانچهقبلاباجدیتاقدامنمودندبیشازپیششبانهروزیتلاشنمایند.

گزارش تصویری

نشست شورای اسلامی شهر و شهردار ربط با تعدادی از جوانان شهر

نشست شورای اسلامی شهر و شهردار ربط با تعدادی از جوانان شهر

 

نشست شورای اسلامی شهر و شهردار ربط با تعدادی از جوانان شهر ربط با مضمون ۱۳بدر « روز طبیعت » و شور و مشورت های لازم جهت راهنمایی مسافران طبیعت در چنین روزی بمنظور حفاظت و صیانت از محیط زیست و جنگلها و مراتع و نیز توزیع کیسه های پلاستیکی در این راستا

 

گزارش تصويري :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« سردشت را از یاد نخواهیم برد »

« سردشت را از یاد نخواهیم برد »

 

***در آیینه تاریخ***

 

 ۷ تیر مصادف با ۲۸ ژوئن “بمباران شیمیایی شهرستان سردشت توسط رژیم بعثی عفلقی عراق و در رأس آن صدام ملعون” 

 

« سردشت را از یاد نخواهیم برد »

 

بمباران شیمیایی سردشت بمبارانی بود که نیروی هوایی عراق از ۷ تیر۱۳۶۶ با استفاده از بمب‌های شیمیایی در چهار نقطه پرازدحام شهر سردشت (از توابع استان آذربایجان غربی) انجام داد. در این حمله ۱۱۰ نفر از ساکنان غیرنظامی شهر کشته و ۸۰۰۰ تن دیگر نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفتند و مسموم شدند.

 

گزارش تصويري :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست شورای اسلامی شهر و شهردار ربط با تعدادی از جوانان شهر

نشست شورای اسلامی شهر و شهردار ربط با تعدادی از جوانان شهر

 

نشست شورای اسلامی شهر و شهردار ربط با تعدادی از جوانان شهر ربط با مضمون ۱۳بدر « روز طبیعت » و شور و مشورت های لازم جهت راهنمایی مسافران طبیعت در چنین روزی بمنظور حفاظت و صیانت از محیط زیست و جنگلها و مراتع و نیز توزیع کیسه های پلاستیکی در این راستا

 

گزارش تصويري :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2251086
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
93
1440
5266
30316
35411
2251086

امروز: جمعه، 09 اسفند 1398

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram